Välkommen till Bring2Mind Consulting AB

STOCKHOLM, 29 Oktober 2015 - Det svenska försvaret befinner sig i kraftig förändring. Målbilden är ett insatsförsvar som kan agera snabbt, samordnat och flexibelt, nationellt såväl som internationellt.

Bring2Mind Consulting AB är ett entreprenörsdrivet, leverantörsoberoende kunskapsbolag som stödjer företag och organisationer inom framförallt Försvar och försvarsindustri, privat näringsliv och offentlig förvaltning, att skapa värden genom att tillhandahålla kvalificerade tjänsteprodukter under hela produkt- och systemlivscykeln i hantering (framtagning, införande, underhåll, uppgradering och avveckling) av tekniskt komplexa produkter och system i syfte att skapa användbara behovsorienterade och situationsanpassade lösningar som bygger insikt och tillit samtidigt som de är kostnadseffektiva.

Det är viktigt för Bring2Mind Consulting AB att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt med långsiktig hållbarhet. Vi tillämpar kundorienterade ledningssystem för kvalitetssäkring och samlar alla våra leveranser under kvalificerad projektledning, kvalitetsledning och konfigurationsledning inom framförallt tjänsteproduktion till Försvarsmakten och Försvarets Materielverk, primärt inom CBRNe området samt digitala kommunikationssystem med högt ICT-innehåll för nära realtidskommunikation mellan kunder, samarbetspartners och anställda. Utöver lagställda krav och standarder inom olika områden definierar vi vårt ansvar i relation till våra viktigaste intressenter. För att säkra ett långsiktigt värdeskapande värnar vi bl.a. om goda arbetsrelationer, högt förtroende från våra kunder, och ansvarstagande för vår miljöpåverkan.

Det är vår förhoppning att kunna erbjuda såväl nya som befintliga kunder och andra intresserade en informativ och innehållsrik webbtjänst med portaler för kommunikation ifrån bolagets primära verksamhetsområden Försvar och Samhällssäkerhet samt Digital Kommunikation. Vår ambition är att skapa ett intresse för oss som leverantör, affärs- och systempartner för att lösa de behov av tjänster samt integration av produkter och system till behovsorienterade och situationsanpassade lösningar som du har i din verksamhet. Här finns information om oss, våra CBRNe Varnings- och Rapporteringssystem, vårt ISVR-CBRNe Utvecklingsprogram och CBRNe Skyddsprogram (CSP). Här finner du även information om Bring2Mind CMS - webbaserat digitalt kommunikationssystem med integrerat publiceringssystem, våra tjänster & produkter. Du kan enkelt komma i kontakt med oss via webbsidan med kontaktinformation, kontakta oss med frågor eller söka bland våra lediga tjänster och uppdrag i rekryteringsportalen.

Bolaget samarbetar med marknadsledande och välrenommerade bolag som kompletterar varandra i ett kompetensnätverk, med närbesläktade verksamhetsområden. Totalt är vi idag ca. 70 kvalificerade konsulter inom verksamhetsområde Försvar och Samhällssäkerhet. Inom det närliggande verksamhetsområdet Digitala Kommunikationssystem samarbetar vi internationellt med ett antal väletablerade företag. Våra konsulter är högkvalificerade specialister som täcker in samtliga aspekter i projekt, från idé, förstudie, planering, genomförande, uppföljning, kvalitetssäkring, konfigurationsledning över förvaltning och vidmakthåll till vidareutveckling och utbildning. Inom verksamhetsområde Försvar och Samhällssäkerhet tillhandahåller vi kvalificerade tjänsteprodukter som anpasssats efter framförallt Försvarsmaktens och Försvarets Materielverks behov vid framtagning och vidmakthåll av försvarsmateriel.

Personalen vid Bring2Mind Consulting AB har över 20 års samlad erfarenhet av bl.a. försvarsindustrin samt affärs- och IT- orienterade projekt på senior- och middle- management nivå, såväl nationellt som internationellt där vi arbetat med bl.a. projektledning/-samordning, konfigurationsledning/-styrning, kvalitetsledning/-säkring, design och implementering av globala tjänster och produktledningsprocesser, logistik, marknadsföring, försäljning och eftermarknad.

Med hög kompetens inom såväl tekniska som funktionella områden samlad under kvalificerad projektledning, kvalitetsledning och konfigurationsledning samarbetar vi med kontrakterad industri, civila myndigheter, försvarsindustrin och totalförsvaret, både nationellt och internationellt. Vi agerar även företrädare i komplexa nationella/internationella affärer vid framtagning av försvarsmateriel till Försvarsmakten.

På uppdrag av Försvarets Materielverk levererar Bring2Mind Consulting AB kvalificerade tjänsteprodukter för att totalförsvaret ska kunna fullgöra sina uppgifter inom CBRN-området. Vi identifierar, föreslår, utvecklar och inför innovativa, tekniskt avancerade och kostnadseffektiva produkter, system och lösningar som bidrar till att stärka Sveriges totala försvarsförmåga.

Bring2Mind Consulting AB skapar i sin roll som representant för Försvarets Materielverk (FMV), förutsättningar för att Försvarsmakten (FM) får rätt materiel, i rätt tid, med rätt status och konfigurationsläge samt på ett kostnadseffektivt sätt.

Bring2Mind Consulting AB stödjer Försvarsmakten (FM) så att materiel kan nyttjas säkert med avsedd effekt samt med rätt tillgänglighet anpassad till operativa krav under materielens hela livslängd.

Vår övergripande målsättning är att bidra till Sveriges utveckling mot ett kompetent nätverksbaserat insatsförsvar samt konkret till en kostnadseffektiv och säker produktionsförsörjning över lång tid till Försvarets Materielverk (FMV).

Bring2Mind Consulting AB arbetar även med utveckling och anpassning av kostnadseffektiva och intuitiva IT-lösningar för webbaserad realtidskommunikation mellan företag, organisationer och anställda.

Vår verksamhet bygger på kontinuitet, affärsmässighet, kvalitet, säkerhet, samarbeten och partnerskap som handlar om lagarbete. även om vi och våra samarbetspartners kompletterar varandra väl är vår uttalade filosofi att samtliga i kompetensnätverket ingående samarbetspartners alltid skall inneha en mycket stor självständighet. Våra konsulter är ödmjuka och sätter alltid våra kunder i fokus. Det ställer stora krav på såväl vår personal som på vårt företag och vi känner oss väl rustade inför detta. Vi skapar utrymme för kontinuitet över lång tid i våra leveranser. Vi har stor respekt inför våra konkurrenter. Vi strävar efter att möta kundernas behov snabbare, bättre och mera precist än våra konkurrenter. Vi vinner inte på någon annans misslyckande utan för att vi anstränger oss lite mer.

Bring2Mind Consulting AB levererar konkret och mätbar affärsnytta på ett verklighetsanknutet sätt för att öka såväl nya som befintliga kunders konkurrenskraft genom att kombinera det lilla bolagets lyhördhet, smidighet, unika kunskaper och snabbhet med det större bolagets kraftsamlande egenskaper när våra kunder behöver det.

Detta är en av Bring2Mind Consulting AB's unika styrkor och ett av bolagets viktigaste affärsbudskap

För mer information:

Kontakta oss på Bring2Mind Consulting AB för mer information eller närmare rådgivning, om du undrar över något, har frågor eller vill framföra Dina speciella önskemål. Du når oss enklast via email info@bring2mind.se.

Besök oss gärna snart igen då vi under våren 2012 kommer att publicera vår webbportal med digitala on-line självservicetjänster får både samarbetspartners och avtalskunder.

 

än en gång - Välkommen till Bring2Mind Consulting AB och låt vår gemensamma resa börja.

 

 Bring2Mind Consulting AB  *  Huvudportal